Nieuws

* Laatst bijwerkt op 12 april 2018


OP DEZE PAGINA VINDT U HET ACTUELE NIEUWS VAN DE STICHTING.

Voorkom vervelende vertraging !

 • Is uw aanvraag helemaal compleet? Zie onderstaande adviezen en richtlijnen en volg daarvoor het STAPPENPLAN!  Volg daarvoor deze link >>> Stappenplan
 • Vergeet niet uw fiscale status (ANBI of SBBI) te vermelden. 
 • Vermeld in de begeleidende brief uw emailadres ÉN
 • frankeer uw post met voldoende postzegels !!!

 

Aanvragen voor het jaar 2018

Inmiddels zijn er al weer veel aanvragen ingediend voor het budget 2018. Omdat in 2017 niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd, heeft het bestuur besloten deze mee te nemen in de budgettering voor 2018. De desbetreffende aanvragende instellingen hebben hierover (per mail) bericht ontvangen. Zoals statutair bepaald, wordt het budget voor 2018 bekend, nadat de Jaarrekening 2017 door de accountant is gecheckt en door het bestuur goed bevonden. Dit zal, naar verwachting, omstreeks eind mei het geval zijn. In de maand juni  2018 mag u dus het antwoord op uw aanvraag om een bijdrage verwachten.

ANBI of SBBI?

We ontvangen nog steeds aanvragen van instellingen waarvan de fiscale status onduidelijk is. Wilt u in alle gevallen vermelden hoe uw instelling door de Belastingdienst wordt aangeduid. NB. Aan instellingen anders dan Kerkelijk (automatisch ANBI) , ANBI of SBBI, kunnen o.g.v. de statuten van de stichting GEEN bijdragen worden verstrekt!

Budget voor 2017 volledig benut!!!

Eind 2016 en begin 2017 heeft onze stichting nogal veel aanvragen voor een financiele bedrage ontvangen. Het bestuur heeft in twee vergaderingen al deze aanvragen behandeld. Gelet op grote aantal gehonoreerde aanvragen zijn de budgetten voor het jaar 2017 uitgeput! Het heeft dus geen zin om voor het budgetjaar 2017 aanvragen te doen! Mocht u in aanmerking willen komen voor het budgetjaar 2018, dan wordt u verzocht rekening te houden met een besluit omstreeks mei 2018. Aanvragen van na 15 juni 2017 worden door het bestuur doorgeschoven. Aanvragers krijgen daarover dan bericht.

--- Alle aanvragen van 2016 zijn verwerkt.

De stichting heeft de aanvragen voor betaling uit de budgetten 2016-1 en 2016-2 verwerkt. Deze beide budgetten zijn daarom in het geheel met toekenningen of uitbetalingen belegd. Nieuwe aanvragen worden wel in behandeling genomen, maar de definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in het tweede kwartaal van 2017. Pas na e opstelling van het Jaarverslag 2016 en de accountantscontrole, wordt de omvang van de budgetten voor 2017 bepaald. U ontvangt op uw aanvraag daarom een bevestiging van ontvangst met deze mededeling.

--- 2016 Is uw aanvraag wel compleet?

De stichting heeft de afgelopen periode nogal wat aanvragen ontvangen. Sommigen daarvan waren helaas niet volledig. Daardoor wordt de afhandeling ernstig vertraagd. Ook kunnen, door een juiste check op verstrekking van juiste informatie (zie deze website), teleurstellingen achteraf worden voorkomen. Zie daarvoor de rubriek het stappenplan. Een aanvraag voor een bijdrage dient aan de volgende eisen te voldoen:

 1. Naam van uw instelling
 2. Datum van oprichting en actuele bestuurssamenstelling
 3. Statutaire doelstelling(en) en , zo mogelijk, naam van uw website en een emailadres voor de correspondentie
 4. Actuele fiscale status; ANBI of SBBI (zie daarvoor ook Voorwaarden & werkwijze ) en K.v.K-RSIN-nummer
 5. Een door een legitieme vertegenwoordiger (bestuurder én functie) van uw instelling ondertekende brief (per post)
 6. Duidelijke doelomschrijving van besteding (zie daarvoor ook Categorieën )
 7. Antwoord op de vraag welk specifiek)e) doel(en) van de stichting word(en)t ondersteund (Voorwaarden & werkwijze )
 8. Een actuele begroting, offerte en planning die uw plannen duidelijk financieel illustreert
 9. Bij meerdere projecten, een heldere indicatie van uw prioriteiten en verlangde financiële steun.

--- Wijziging Postadres Secretariaat m.i.v. 1 juni 2015 ---

Met ingang van 1 juni 2015 is het postadres van onze Stichting gewijzigd in:

 • Stichting Femme van der Schaaf
 • p/a. Mast 15
 • 9501 KB Stadskanaal.

Verzoeken om informatie richt u aan:

info@sfvds.nl >   Contact

Verzoeken om een bijdrage richt u aan het secretariaat:

er.kuik@wxs.nl

 

--- Verstrekking bijdragen in de 1e helft van 2015 ---

In de eerste helft van 2015 heeft de stichting een groot aantal aanvragen om een financiële bijdrage ontvangen. Deze zijn inmiddels allemaal verwerkt en de bijbehorende correspondentie is afgedaan.

Verzoeken om een bijdrage, inclusief een toelichting en onderbouwing van de aanvraag, voor de tweede helft van 2015 worden omstreeks september/oktober van dit jaar verwerkt.

--- ANBI, SBBI of daaraan gelijk gestelde instellingen ---

Het Bestuur van de stichting Femme van der Schaaf is statutair gehouden om uitsluitend financiële steun te verstrekken aan ANBI's, SBBI's en daaraan gelijk gestelde instellingen. Het is dus altijd nodig dit in uw aanvraag om een bijdrage te vermelden. Deze status kunt u opvragen bij de Belastingdienst of opzoeken in het register; www.belastingdienst.nl

Uw aanvraag wordt door het Bestuur getoetst aan de statutaire doelstellingen van de oprichter van de stichting. Deze zes doelen zijn op deze website verder uitgewerkt. Categorieën

Aan particulieren, zijnde privé personen/gezinnen/families, kunnen geen bijdragen worden verstrekt!!!

--- Is uw organisatie een SBBI? ---

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenleving
 • Voorbeelden vlg. de Belastingdienst van een SBBI (slechts relevant als zij ook een maatschappelijke waarde hebben en voldoen aan mimimaal één van de doelen van de stichting):
 • zangkoor, dansgroep
 • muziekvereniging, harmonievereniging
 • sportorganisatie
 • jeugdgroep, buurtvereniging, hobbyclub
 • kindervakantiekamp, jeugdvakantieweek
 • speeltuin, kinderboerderij
 • gilde
 • personeelsvereniging, ouderenvereniging
 • lokale scoutinggroep
 • amateurtoneelvereniging en –theatergroep

Bron: www.belastingdienst.nl (2015)

Let wel!

Uw instelling komt alleen in aanmerking voor een bijdrage van de stichting indien deze een activiteit onderneemt of een doel nastreeft dat overeenkomst met (minimaal) één van de zes doelen van de stichting. Het begrip "maatschappelijke waarde" is daarvoor van groot belang.