Nieuws

* Laatst bijwerkt op 23 januari 2019 *


OP DEZE PAGINA VINDT U HET ACTUELE NIEUWS VAN DE STICHTING.

Voorkom vervelende vertraging !

  • Is uw aanvraag helemaal compleet? Zie onderstaande adviezen en richtlijnen en volg daarvoor het STAPPENPLAN!  Volg daarvoor deze link >>> Stappenplan
  • Voldoet uw project aan één van de zes doelen van onze stichting?
  • Vergeet niet uw fiscale status (ANBI of SBBI) te vermelden. 
  • Vermeld in de begeleidende brief uw emailadres ÉN
  • frankeer uw post met voldoende postzegels !!!

 

Alle aanvragen van 2018 zijn verwerkt

In het jaar 2018 zijn vele tientallen aanvragen verwerkt en kunnen verenigingen en stichtingen weer een structurele/constructieve bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de zes doelen van onze stichting. Helaas komt het nog steeds voor dat instellingen een aanvraag indienen die geen enkele relatie heeft met het werk van onze stichting; de zes na te streven doelen. Elke aanvraag wordt echter grondig bestudeert, zo nodig nadere informatie verzamelt en altijd (!)  in het bestuur besproken. Op"goed geluk" en "niet geschoten, is altijd mis", heeft dus géén zin! Daardoor wordt ca. 40% (!) van de aanvragers teleurgesteld! Voorkom veel werk voor u en voor ons, en een teleurstelling achteraf door de informatie op deze website goed te lezen! Onze stichting dient zes doelen (zie de definities daarvan Categorieën) en de aanvragende instelling moet een fiscale status hebben van ANBI of een SBBI.  Ook instellingen die een overheidstaak uitvoeren, een daaraan gelieerde opgave hebben/grotendeels bekostigd worden door of substitutie van een dergelijke taak (bijv. inrichting van het woonerf in de buurt of renovatie van een gemeentelijke (eigendom) sportaccommodatie), zijn statutair uitgesloten van financiële steun. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het indienen van een aanvraag niet nuttig. Mocht u echter twijfelen of vragen hebben, gebruik dan het mailadres van deze website. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Verwerking aanvragen eerste helft 2018 afgewerkt.

Eind 2017 en begin 2018 heeft de stichting een groot aantal aanvragen ontvangen en is er in totaal een aanzienlijk bedrag uitgekeerd. Helaas, helaas, er voldeden een aantal niet aan een van de zes doelen die onze stichting nastreeft. Indien uw project of activiteit geen enkele relatie heeft met een van deze zes doelen, heeft het geen zin om een aanvraag in te sturen. "Niet geschoten is altijd mis", is niet aan de orde! Elke aanvraag, groot of klein, wordt zeer goed bestudeerd, uitgebreid tegen het licht gehouden en in de bestuursvergadering besproken, alvorens er een besluit wordt genomen. U voorkomt werk en een teleurstelling als u de informatie op deze website goed leest. En als u twijfelt, is er geen enkel bezwaar om even vooraf te mailen of om informatie op te vragen om een aanvraag compleet te maken. Elk onderwerp of project kan een relatie hebben met een van de zes doelen, maar het moet niet zo zijn dat het bestuur moet gaan zoeken naar wat die relatie dan is en in welke mate het doel wordt gediend. Ook als u géén ANBI, SBBI of een kerkelijke instelling bent, heeft het geen zin om een aanvraag in te sturen. Van deze voorwaarde kan niet worden afgeweken.

Er is inmiddels weer een tiental nieuwe aanvragen binnengekomen. Deze zullen in de vergadering van september worden beoordeeld.

Aanvragen voor het jaar 2018

Inmiddels zijn er al weer veel aanvragen ingediend voor het budget 2018. Omdat in 2017 niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd, heeft het bestuur besloten deze mee te nemen in de budgettering voor 2018. De desbetreffende aanvragende instellingen hebben hierover (per mail) bericht ontvangen. Zoals statutair bepaald, wordt het budget voor 2018 bekend, nadat de Jaarrekening 2017 door de accountant is gecheckt en door het bestuur goed bevonden. Dit zal, naar verwachting, omstreeks eind mei het geval zijn. In de maand juni  2018 mag u dus het antwoord op uw aanvraag om een bijdrage verwachten.

ANBI of SBBI?

We ontvangen nog steeds aanvragen van instellingen waarvan de fiscale status onduidelijk is. Wilt u in alle gevallen vermelden hoe uw instelling door de Belastingdienst wordt aangeduid. NB. Aan instellingen anders dan Kerkelijk (automatisch ANBI) , ANBI of SBBI, kunnen o.g.v. de statuten van de stichting GEEN bijdragen worden verstrekt!

Budget voor 2017 volledig benut!!!

Eind 2016 en begin 2017 heeft onze stichting nogal veel aanvragen voor een financiele bedrage ontvangen. Het bestuur heeft in twee vergaderingen al deze aanvragen behandeld. Gelet op grote aantal gehonoreerde aanvragen zijn de budgetten voor het jaar 2017 uitgeput! Het heeft dus geen zin om voor het budgetjaar 2017 aanvragen te doen! Mocht u in aanmerking willen komen voor het budgetjaar 2018, dan wordt u verzocht rekening te houden met een besluit omstreeks mei 2018. Aanvragen van na 15 juni 2017 worden door het bestuur doorgeschoven. Aanvragers krijgen daarover dan bericht.

--- Alle aanvragen van 2016 zijn verwerkt.

De stichting heeft de aanvragen voor betaling uit de budgetten 2016-1 en 2016-2 verwerkt. Deze beide budgetten zijn daarom in het geheel met toekenningen of uitbetalingen belegd. Nieuwe aanvragen worden wel in behandeling genomen, maar de definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in het tweede kwartaal van 2017. Pas na e opstelling van het Jaarverslag 2016 en de accountantscontrole, wordt de omvang van de budgetten voor 2017 bepaald. U ontvangt op uw aanvraag daarom een bevestiging van ontvangst met deze mededeling.

--- 2016 Is uw aanvraag wel compleet?

De stichting heeft de afgelopen periode nogal wat aanvragen ontvangen. Sommigen daarvan waren helaas niet volledig. Daardoor wordt de afhandeling ernstig vertraagd. Ook kunnen, door een juiste check op verstrekking van juiste informatie (zie deze website), teleurstellingen achteraf worden voorkomen. Zie daarvoor de rubriek het stappenplan. Een aanvraag voor een bijdrage dient aan de volgende eisen te voldoen:

  1. Naam van uw instelling
  2. Datum van oprichting en actuele bestuurssamenstelling
  3. Statutaire doelstelling(en) en , zo mogelijk, naam van uw website en een emailadres voor de correspondentie
  4. Actuele fiscale status; ANBI of SBBI (zie daarvoor ook Voorwaarden & werkwijze ) en K.v.K-RSIN-nummer
  5. Een door een legitieme vertegenwoordiger (bestuurder én functie) van uw instelling ondertekende brief (per post)
  6. Duidelijke doelomschrijving van besteding (zie daarvoor ook Categorieën )
  7. Antwoord op de vraag welk specifiek)e) doel(en) van de stichting word(en)t ondersteund (Voorwaarden & werkwijze )
  8. Een actuele begroting, offerte en planning die uw plannen duidelijk financieel illustreert
  9. Bij meerdere projecten, een heldere indicatie van uw prioriteiten en verlangde financiële steun.

--- Wijziging Postadres Secretariaat m.i.v. 1 juni 2015 ---

Met ingang van 1 juni 2015 is het postadres van onze Stichting gewijzigd in:

  • Stichting Femme van der Schaaf
  • p/a. Mast 15
  • 9501 KB Stadskanaal.

Verzoeken om informatie richt u aan:

info@sfvds.nl >   Contact

Verzoeken om een bijdrage richt u aan het secretariaat:

er.kuik@wxs.nl

 

--- Verstrekking bijdragen in de 1e helft van 2015 ---

In de eerste helft van 2015 heeft de stichting een groot aantal aanvragen om een financiële bijdrage ontvangen. Deze zijn inmiddels allemaal verwerkt en de bijbehorende correspondentie is afgedaan.

Verzoeken om een bijdrage, inclusief een toelichting en onderbouwing van de aanvraag, voor de tweede helft van 2015 worden omstreeks september/oktober van dit jaar verwerkt.

--- ANBI, SBBI of daaraan gelijk gestelde instellingen ---

Het Bestuur van de stichting Femme van der Schaaf is statutair gehouden om uitsluitend financiële steun te verstrekken aan ANBI's, SBBI's en daaraan gelijk gestelde instellingen. Het is dus altijd nodig dit in uw aanvraag om een bijdrage te vermelden. Deze status kunt u opvragen bij de Belastingdienst of opzoeken in het register; www.belastingdienst.nl

Uw aanvraag wordt door het Bestuur getoetst aan de statutaire doelstellingen van de oprichter van de stichting. Deze zes doelen zijn op deze website verder uitgewerkt. Categorieën

Aan particulieren, zijnde privé personen/gezinnen/families, kunnen geen bijdragen worden verstrekt!!!

--- Is uw organisatie een SBBI? ---

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

  • de individuele ontplooiing van uw leden
  • de samenhang van de samenleving
  • een gezondere samenleving
  • Voorbeelden vlg. de Belastingdienst van een SBBI (slechts relevant als zij ook een maatschappelijke waarde hebben en voldoen aan mimimaal één van de doelen van de stichting):
  • zangkoor, dansgroep
  • muziekvereniging, harmonievereniging
  • sportorganisatie
  • jeugdgroep, buurtvereniging, hobbyclub
  • kindervakantiekamp, jeugdvakantieweek
  • speeltuin, kinderboerderij
  • gilde
  • personeelsvereniging, ouderenvereniging
  • lokale scoutinggroep
  • amateurtoneelvereniging en –theatergroep

Bron: www.belastingdienst.nl (2015)

Let wel!

Uw instelling komt alleen in aanmerking voor een bijdrage van de stichting indien deze een activiteit onderneemt of een doel nastreeft dat overeenkomst met (minimaal) één van de zes doelen van de stichting. Het begrip "maatschappelijke waarde" is daarvoor van groot belang.