Voorwaarden & werkwijze

Toelichting

Beleid en voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage of uitkering:


Artikel 2 van de statuten van de stichting; inzake de nalatenschap van Femme van der Schaaf van 11 juli 2011:

De stichting heeft ten doel:

 1. “het beheren van het vermogen;
 2. het bevorderen van de leefbaarheid in de regio en daarbuiten;
 3. het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daartoe in de plaats gekomen regeling, op het terrein van:
 • levensovertuiging,
 • maatschappelijk werk,
 • volksgezondheid,
 • dierenbescherming,
 • natuur,
 • milieu- en landschapsbescherming;

in het bijzonder in de regio (lees: de 3 gemeenten in Noordoost Friesland). Zulks verder ter beoordeling van het bestuur”. Zie daarvoor de uitwerking in het beleidsplan.


In de werkwijze van het bestuur ligt opgesloten dat jaarlijks aan de hand van het Jaarverslag (van het jaar daaraan voorafgaand) van de penningmeester en de controlerend accountant vastgesteld wordt wat de revenuen van het vermogen zijn. De accountant wordt uitdrukkelijk verzocht, in zijn formele verklaring van goedkeuring van het Jaarverslag, een concrete aanbeveling te doen. Hij heeft derhalve een adviserend stem.

Uitsluitend de netto opbrengst van het vermogen is, conform het hierover bepaalde in de statuten voor de instandhouding van het vermogen, beschikbaar voor het geven van een financiële bijdrage. Over het algemeen zal het beschikbare bedrag voor bijdragen in april/mei bekend zijn. Omstreeks die tijd zal door het bestuur ook een Begroting worden vastgesteld tot en met mei van het jaar daarop volgend.

In het jaar 2014 zal de stichting, als verdere detaillering van het testament van Femme van der Schaaf, een meer gedetailleerd huishoudelijk reglement en een zogenaamd treasury statuut opstellen.

Werkwijze

Als u wilt weten op welke wijze het bestuur aaanvragen toetst en beoordeelt,  kunt u het bijgaand formulier downloaden. Invullen daarvan -niet opsturen- geeft u een beeld of u, voordat u een aanvraag verstuurt, aan de voorwaarden van de stichting kunt voldoen. 

ANBI/SBBI?

Wanneer een ANBI? De Belastingdienst zegt hierover het volgende het volgende: 

 • ( zie ook: www.belastingdienst.nl )
 • datum: 18 maart 2013,

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een sportvereniging, een personeelsvereniging of hobbyclub is meestal geen ANBI.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.

Indien uw instelling geen ANBI is, komt u in principe niet in aanmerking voor een bijdrage/uitkering van de stichting F.vd.S. Echter......... het kan ook zijn dat uw instelling een SBBI is. Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar óók een aantoonbaar maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo, als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden,
 • de samenhang van de samenleving,
 • een “gezondere” samenleving. (Wat onder “gezonder” moet worden verstaan is niet verder wettelijk uitgewerkt.)

In het geval uw instelling een SBBI is, is het aan u om schriftelijk aan te tonen dat u gelijk bent gesteld aan een ANBI. U kunt daarover bij de Belastingdienst meer informatie krijgen. Het bestuur van de stichting F.vd.S. speelt daarin geen rol.

De interpretatie van de doelstellingen door het stichtingsbestuur luidt als volgt, beleidsplan 26 oktober 2012,

 • Ad I. Met beheren van vermogen wordt bedoeld het in stand houden van en zo mogelijk doen toenemen van het vermogen om met de revenuen/netto opbrengsten daarvan de doelen te dienen; het vermogen zelf is niet beschikbaar voor het doen van uitkeringen (*).
 • AD II. Onder leefbaarheid wordt bedoeld het bevorderen van de waardering van en de tevredenheid over de regio door de burgers, mede door het in stand houden van voorzieningen die deze leefbaarheid bevorderen.

Met de woorden” in het bijzonder in de regio” moet worden verstaan dat de bedoelde uitkeringen als volgt worden besteed:

 1. in eerste instantie de regio Noordoost Fryslân, zijnde het grondgebied van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland;
 2. in tweede instantie betreft het hier het grondgebied van de provincie Fryslân;
 3. in derde instantie Noord Nederland, de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe;
 4. in vierde instantie gebieden daarbuiten, geheel Nederland.

(*) De uitkeringen/bijdragen zijn niet bedoeld voor het starten van initiatieven, hulp bij financiële problemen en/of het verschaffen van bijdragen in de reguliere exploitatiekosten van een instelling of soortgelijke.

Disclaimer voor bijdragen aan instellingen:


U heet niet eerder recht op een bijdrage/ uitkering voordat u een door het voltallige bestuur ondertekende originele en schriftelijke verklaring heeft ontvangen waarin het bestuursbesluit en het toegekende bedrag staan vermeld. Aan emailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.